Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1989 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1989 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume15
Issue6
Pagination130–145
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1990
Subscribe to Syndicate