Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Фийлдър  [Clear All Filters]
1988
Фийлдър, Г., 1988. За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.28–36.
Subscribe to Syndicate