Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Приматарова-Милчева  [Clear All Filters]
1987
Приматарова-Милчева, А., 1987. Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.124–125.
Subscribe to Syndicate