Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Михов Николай Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност 1989 ХІV 5
Михов Николай Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език 1983 8 6
Михов Николай Летен езиков курс в Париж 1988 13 2
Михов Николай Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език 1990 15 4–5
Михов Николай Граматическата категория „време“ във френски и български език {(La catégorie grammaticale de temps en français et en bulgare)} 1977 ІІ 1–2
Михов Николай Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език 1983 8 3
Михов Николай Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език 1979 4 1
Мишева Анастасия Сегментация на речевия поток 1978 3 6
Мишева Анастасия Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков 1982 7 1–2
Мишева Анастасия Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите 1985 Х 4
Мишева Анастасия Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език 1982 7 5
Мишева Анастасия Библиография на научните трудове на Руска Симеонова 1989 14 3
Младенов Максим Втори залцбургски славистични разговори 1984 9 5
Младенов Максим Йоргу Йордан (1888–1986) 1987 12 3
Младенов Максим Научни трудове по езикознание на д-р Кирил Костов (1952–1980) 1981 6 6
Младенов Максим Има ли в българския език фразеологизъм пара пи{(та)}? 1983 8 6
Младенов Максим Аритон Врачу (1927–1987) 1988 13 4–5
Младенов Максим Лексикални белоруско-български паралели. 1979 4 2
Младенов Максим Книжовна дейност на акад. Стоян Романски (24.II.1882–26.II.1959) 1982 7 6
Младенов Максим Научна сесия за академик Стефан Младенов във Видин и Ново село (Видинско) 1981 6 6
Младенов Максим За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ 1984 9 2
Младенов Максим Александру Граур (1900–1988) 1989 14 3
Младенов Максим Географско разпределение на прабългарски лексикални елементи 1981 6 3–5
Младенов Максим Библиография на трудовете на Христо Холиолчев 1991 16 4
Младенов Максим Трети българо-румънски симпозиум 1983 8 3
Младенов Максим Още за конструкции от типа {(върви)} подире ми 1985 10 4
Младенов Максим Иван Кънчев 1983 8 3
Младенов Максим Александру Росети (1895–1990) 1991 16 1
Младенов Максим Българските диалекти в CP Румъния 1981 6 3–5
Младенова Олга Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика 1981 6 1
Младенова Олга Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език 1987 12 2
Младенова Олга Βουργαροχωρια. Из словното богатство на неописван български диалект в Северна Гърция 1989 14 2
Младенова Дарина Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология 2009 ХХХIV 3
Младенова Олга Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев 1985 10 1
Младенова Олга Владимир Георгиев (1908–1986) 1987 12 1
Младенова Олга Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език 1979 4 6
Младенова Маргарита Кирило-Методиева сесия в Гданск 1981 6 6
Младенова Олга Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език {(тип нов-новеничък, nou-nouţ)} 1979 4 4
Младенова Маргарита Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий 1986 11 1
Младеновић Александър Термините славеносрпски и славеноболгарски 1990 15 4–5
Мокиенко Валерий IV международен симпозиум Фразеологизмът и лексикографската му разработка в Москва 1988 13 4–5
Молошна Татяна За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език 1980 5 1
Молошная Татяна Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва 1993 18 5
Молошная Татьяна Притяжательные прилагательные в славянских языках 1987 12 6
Молхова Жана Към въпроса за категорията преходност – непреходност в английски и български език {(On the problem of the category transitivity – intransitivity in English and in Bulgarian)} 1977 2 4–5
Молхова Жана Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания 1976 1 1
Молхова Жана Бохумил Трънка 1984 9 5
Молхова Жана Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език 1979 4 1
Молхова Жана Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша 1976 1 6
Монова Илиана Съдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание 1997 22 4

Pages