Skip to content Skip to navigation

Симпозиум по въпроси на българистиката

TitleСимпозиум по въпроси на българистиката
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsПървев, Х
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume3
Issue5
Pagination91–92
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПървев1978
Subscribe to Syndicate