Skip to content Skip to navigation

Първа международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам

TitleПърва международна конференция по проблеми на аргументацията в Амстердам
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsПриматарова-Милчева, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume12
Issue4
Pagination124–125
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПриматарова-Милчева1987
Subscribe to Syndicate