Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Риков  [Clear All Filters]
2002
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1987
Риков, Г., 1987. Академик Владимир И. Георгиев (1908–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.110–112.
1981
Риков, Г., 1981. Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.14–18.
Subscribe to Syndicate