Skip to content Skip to navigation

Библиография за разпадането на инфинитива в балканските езици

TitleБиблиография за разпадането на инфинитива в балканските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsРайман, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume20
Issue6
Pagination103–106
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyРайман1995
Subscribe to Syndicate