Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Раданова-Кушева  [Clear All Filters]
1987
Раданова-Кушева, Н., 1987. Нереалните условни периоди в съвременния италиански и български книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.10–16.
1986
Раданова-Кушева, Н., 1986. За съгласуването на времената в италианския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.25–30.
1983
Раданова-Кушева, Н., 1983. Съответствия на италианската форма condizionale composto в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.52–59.
Subscribe to Syndicate