Skip to content Skip to navigation

Препоръки на участниците в симпозиума Белоруско-български тилологически и генетически езикови връзки

TitleПрепоръки на участниците в симпозиума Белоруско-български тилологически и генетически езикови връзки
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1976
AuthorsРедакционна, CL
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume1
Issue5
Pagination181–183
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyРедакционна1976c
Subscribe to Syndicate