Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Русек  [Clear All Filters]
1986
Русек, Й., 1986. Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.3–7.
1983
Русек, Й., 1983. Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), pp.45–50.
Русек, Й., 1983. Из старобългарската лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), pp.34–51.
1981
Русек, Й., 1981. За езика на Битолския триод. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(2), pp.72–78.
Subscribe to Syndicate