Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Монова Илиана Съдържание на годишнина ХХІІ (1997) на списание Съпоставително езикознание 1997 22 4
Монова Илиана Съдържание на годишнина ХХІІІ (1998) на списание Съпоставително езикознание 1998 23 3–4
Морковкин Валерий Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов 1983 8 5
Москов Моско Българо-тюркски езикови контакти {(езикови остатъци, състояние, проблеми)} 1981 6 3–5
Московска Марта Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение 1982 7 3
Московска Марта Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език 1986 11 3
Мостовска Мариола Полски еквиваленти на един в неквантитативна функция 1990 20 1
Мостовска Мариола Неопределителни местоимения в българския и полския език 1988 13 4–5
Мурдаров Владко Разговор за българския език във Виена 1988 13 4–5
Мустакова Елена Осма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София 1987 12 3
Муталимова Муминат Дательный самостоятельный в древнеболгарском и в старобелорусских переводах 1976 1 5
Муталимова Муминат Съществителни със значение на лице във функцията на допълнение в старобългарския и старобелоруския език. 1979 4 2
Мънчева Дора Сефарадските междуметия като резултат от езикови контакти и самостоятелна еволюция 1992 17 3
Наймушин Борис Наблюдения върху семантиката и употребата на страдателните конструкции (върху материали от български, руски и английски език) 2001 26 1
Наймушин Борис Залог и преходност (върху материали от българския, руския и английския език) 2001 26 2
Накова Ваня Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския 2008 33 3
Начева Мира Списание Наше ржеч на седемдесет години 1987 12 6
Начева Мира Международен симпозиум Модели на значението във Варна 1989 14 6
Начева Мира Семантично-функционална характеристика на глагола имам ‘habere’ (върху материал от българския и чешкия език) 1988 13 4–5
Недкова Радостина Семинар по контрастивна лингвистика в София 1983 8 5
Недкова Радостина Национална младежка школа Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранните учащи 1985 10 2
Ненкова Мария Към семантичното описание на модалните глаголи (върху материал от българския и английския език) 1984 9 1
Ненковска Румяна Библиография на трудовете на Иван Дуриданов 1985 10 3
Ненковска Румяна Библиография на трудовете на Мария Леонидова 1986 11 3
Ненковски Heнко Първа национална младежка школа по математика и лингвистика 1982 7 6
Ников Мишел Лексико-синтактична структура на същинските общи въпроси във френски и български език (Structure lexico-syntaxique des véritables questions totales en français et bulgare) 1976 1 3
Ников Мишел Хипотетична класификация на комуникативните видове на въпроса във френски и български език (Classification hypothétique des espèces communicatives des phrases interrogatives 1977 2 1–2
Ников Мишел Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език) 1978 3 2
Николаев Боян Втори колоквиум по български език с международно участие 1985 10 1
Николов Божил Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм 1991 16 6
Николов Спас Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода 1983 8 5
Николова Мария Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език 1992 17 2
Николова Анна Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език 1978 3 3
Николова Цветанка Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч 1983 8 2
Николова Анна Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност 1983 8 6
Николова Надка Библиография на Кина Вачкова 2004 29 2
Николова Надка Прономиналните конструкции в български и словашки 2001 26 1
Николова Анна Тодор Д. Сарафов 1980 5 6
Николова-Новакова Ива Първа среща на млади лингвисти (Дюнкерк, Франция, 17–18 март 1995) 1995 20 6
Николова-Новакова Ива Първи колоквиум Chronos 1996 21 3
Ницолова Pyceлина Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици 1990 15 4–5
Ницолова Pyceлина Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат 2009 34 2
Ницолова Pyceлина Някои особености в семантиката и дистрибуцията на притежателните местоимения в българския език в съпоставка с полския език 1979 4 3
Ницолова Pyceлина Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг 1979 4 5
Ницолова Pyceлина За употребата на възвратното лично местоимение в българския език (в съпоставка с другите славянски езици и с немския) 1982 7 6
Ницолова Pyceлина Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн 1980 5 2
Ничев Александър Седем етимологии 1980 5 4
Ничева Кети Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите 1978 3 5
Ничева Кети Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език 1983 8 3
Новикова Анна В памет на професор Вера В. Бородич 1979 4 6

Pages