Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Мечкова-Атанасова Здравка Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. 1988 13 2
Мечкова-Атанасова Здравка Семантичен, лексикален и синтактичен анализ на сложно-съставните изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език 1993 18 1
Мечкова-Атанасова Здравка Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език 1990 15 3
Мечкова-Атанасова Здравка Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация 1995 20 1
Мечковска Нина Първите учебни книги на националното възраждане {(„Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец)} 1979 4 2
Мечковская Нина О названиях словаря в восточнославянских и южнославянских языках {(За названията на речника в източнославянските и южнославянските езици) 1976 1 5
Милева Виолета Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език 1980 5 5
Милева Виолета Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език 1988 13 4–5
Милева Ралица Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София 1993 18 2
Милева Силвия Езикови модели за постигане на атрактивност в чешката и българската „жълта преса“ 2001 26 2
Милойкова Румяна Избрана библиография на Елена Георгиева 1990 15 6
Милойкова Румяна Пети международен конгрес на преподавателите по руски език и литература 1983 8 1
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Дина Станишева 1987 12 3
Милойкова Румяна Съдържание на год. VI (1981) на списание Съпоставително езикознание 1981 6 6
Милойкова Румяна Двадесет и пети софийски летен семинар по български език и култура 1988 13 2
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Александър Ничев 1989 14 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина I–X (1976–1985) на списание Съпоставително езикознание 1985 10 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. III (1978) на списание Съпоставително езикознание 1978 3 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XV (1990) на списание Съпоставително езикознание 1990 15 6
Милойкова Румяна Двадесет и втори летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1985 10 1
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Христо Първев 1987 12 5
Милойкова Румяна Съдържание на год. VII (1982) на списание Съпоставително езикознание 1982 7 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XIV (1989) на списание Съпоставително езикознание 1989 14 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина X (1985) на списание Съпоставително езикознание 1985 10 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. IV (1979) на списание Съпоставително езикознание 1979 4 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XVI (1991) на списание Съпоставително езикознание 1991 16 6
Милойкова Румяна Двадесет и трети софийски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти 1986 11 1
Милойкова Румяна По-важни трудове на Боян Джонов 1988 13 2
Милойкова Румяна Съдържание на год. VІІІ (1983) на списание Съпоставително езикознание 1983 8 6
Милойкова Румяна Библиография на трудовете на Светомир Иванчев 1990 15 4–5
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XI (1986) на списание Съпоставително езикознание 1986 11 6
Милойкова Румяна Съдържание на год. V (1980) на списание Съпоставително езикознание 1980 5 6
Милойкова Румяна Двадесет и четвърти летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в София 1987 12 2
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина XIII (1988) на списание Съпоставително езикознание 1988 13 6
Милойкова Румяна Съдържание на годишнина IX (1984) на списание Съпоставително езикознание 1984 9 6
Минев Димитър Научна сесия 1300 години развой на българския език и литература: Секция „История на българския език“; Секция „Съвременен български език“ 1981 6 3–5
Минкова Милена In memоriаm clarissimi professoris Georgii Mihailov (19.X.1915–19.XII.1991) 1993 18 1
Минчев Тодор Морфо-семантическая характеристика прилагательных со значением признака ‘возможности действия’ в русской и болгарской научно-технической литературе (на материале литературы по строительству) 1985 10 5
Минчева Ангелина Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език 1981 6 3–5
Митова Катя Годишен преглед на българските преводи за 1983 година 1984 9 6
Митова Катя Годишен преглед на преводната продукция ’84 1985 10 5
Михайлов Камен Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции 2009 34 2
Михайлова Стойка Членуването в българския и арабския език 1980 5 2
Михайлова Ина Съдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание 2008 33 3
Михайлова Ина Съдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание 2009 34 3
Михайлова Димитрина Йордан Заимов (1921–1987) 1988 13 3
Михалик Ришард Съгласуването по число в конструкциите с бройни числителни имена в българския и полския език 1979 4 3
Михневич А. Именные количественные словосочетания в белорусском языке на фоне болгарского 1976 1 5
Михов Николай Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език 1983 8 6
Михов Николай Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език 1990 15 4–5

Pages