Skip to content Skip to navigation

Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания

TitleЧетвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsПопова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue3
Pagination122–124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПопова1986
Subscribe to Syndicate