Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Петков  [Clear All Filters]
2005
Петков, М., 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), pp.26–40.
1978
Петков, П., 1978. Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.7–18.
Петков, С., 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.3–11.
Subscribe to Syndicate