Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Полишчук  [Clear All Filters]
1985
Полишчук, Е.В., 1985. Към съпоставителния анализ на подбудителните изречения в българския, руския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), pp.10–15.
Subscribe to Syndicate