Skip to content Skip to navigation

Първа национална конференция по езиково строителство

TitleПърва национална конференция по езиково строителство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1979
AuthorsПопова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume4
Issue2
Pagination104–108
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПопова1979
Subscribe to Syndicate