Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 99 results:
Filters: Author is Попов  [Clear All Filters]
2010
Попов, Г., 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. In Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, pp. 31–43.
2008
Попов, Г., 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. In Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.
2007
Попов, Г., 2007. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции. In Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005. Paderborn: Schöningh, pp. 298–315.
2005
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г., 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. In Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, pp. 575–585.
Попов, Г., 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). In Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 288–301.
2004
Попов, Г., 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. In Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, pp. 11–13.

Pages

Subscribe to Syndicate