Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Михов  [Clear All Filters]
1990
Михов, Н., 1990. Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.218–222.
1989
Михов, Н., 1989. Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХІV(5), pp.108–115.
1988
Михов, Н., 1988. Летен езиков курс в Париж. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), p.127.
1987
Михов, Н., 1987. Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.9–19.
1983
Михов, Н., 1983. Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.35–51.
Михов, Н., 1983. Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.33–41.
1980
Михов, Н., 1980. Съществителните със суфикс -ция в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, V(2), pp.20–29.
1979
Михов, Н., 1979. Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.30–41.
1977
Михов, Н., 1977. Граматическата категория „време“ във френски и български език (La catégorie grammaticale de temps en français et en bulgare). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ІІ(1–2), pp.104–143.
Subscribe to Syndicate