Skip to content Skip to navigation

Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология

TitleКонференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsМладенова, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
VolumeХХХIV
Issue3
Pagination158–162
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМладенова2009
Subscribe to Syndicate