Skip to content Skip to navigation

Конференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва

TitleКонференция по типологическо и съпоставително изследване на славянските и балканските езици в Москва
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsМолошная, ТН
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue5
Pagination111–113
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМолошная1993
Subscribe to Syndicate