Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Мишева  [Clear All Filters]
1989
Мишева, А. & Григорова, Е., 1989. Библиография на научните трудове на Руска Симеонова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), pp.110–111.
1985
Мишева, А., 1985. Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(4), pp.123–124.
1982
Мишева, А., 1982. Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.3–10.
Мишева, А., 1982. Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.189–195.
1978
Тилков, Д. & Мишева, А., 1978. Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.3–10.
Мишева, А., 1978. Сегментация на речевия поток. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.12–20.
Subscribe to Syndicate