Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Ликоманова Искра За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици 1989 14 2
Лилов Методи За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност 1980 5 5
Лилова Анна Основни принципи на типологията на превода 1979 4 5
Лилова Анна Международен симпозиум Нови постижения в author = {Областта на теорията на превода в Москва} 1979 4 4
Лилова Анна Дискусия около кръглата маса на тема Преводът в системата на чуждоезиковото обучение 1983 8 6
Лингорска Благовеста Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.) 1980 5 5
Лингорска Благовеста Професор доктор Пшемислав Зволински 1982 7 1–2
Лингорска Благовеста Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език 1976 1 2
Лингорска Благовеста По някои проблеми на корпуса, предназначен за съпоставителни изследвания 1978 3 4
Лингорска Благовеста За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия 1980 5 5
Лингорска Благовеста Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици 1976 1 1
Лингорска Благовеста Библиография на трудовете на проф. Светомир Иванчев 1980 5 3
Линдстет Йоуко Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език 1978 3 4
Линца Елена Румънско-български морфемен анализ 1979 4 6
Лютакова Румяна Морфологична адаптация на английските заемки в българския и румънския език 1997 22 2
М. Р. Изнесени лекции 1979 4 6
Майер Ингрид Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език {(вокална система и прозодия)} 1991 16 4
Македонска Емилия Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 1992 17 6
Македонска Емилия Национална научна конференция Найден Геров в историята на българската наука и култура, 13–15 ноември 2000 2001 26 2
Македонска Емилия Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2003 28 3
Македонска Емилия Библиография на трудовете на Янко Бъчваров 2002 27 3
Македонска Емилия Студентска конференция за Ян Гебауер в София 1989 14 6
Максимова Вяра Някои въпроси на структурната и комуникативната характеристика на сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено за условие в б 1979 4 3
Малджиева Вяра Езиково-семантични функции на глаголните форми за изразяване на понятийните категории „хипотетична възможност и желание“ в полски и български език 1976 1 2
Малджиева Вяра Характеристика на да-конструкцията в българския език с оглед към нейните функционални еквиваленти в славянските езици. 1990 15 4–5
Малкова Вера О некоторых общих тенденциях в современном русском и болгарском словообразовании 1996 21 1
Маляр Т. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках 1992 17 3
Мангачева Донка Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ 2009 34 3
Манолова Лилия Научна конференция за изследване и описване на речниковия състав на словашкия книжовен език в Смоленище 1983 8 6
Манчев Красимир Принципи на типологичното изследване на езика {(Principes de l’étude typologique du langage)} 1976 1 1
Манчева Весела За някои съответствия в украинската и българската лексика 2000 25 1
Марева Амелия Библиография на трудовете на Андрей Тошев Данчев 1993 18 2
Маринова Снежина За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия 1990 15 2
Марку Христина Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност 2005 30 1
Маровска Вера Библиография на трудовете на Иван Куцаров 2002 27 2
Мартинцова Олга Из чешката и българската неология 1992 17 2
Мартынов В. К интерпретации белорусско-болгарских изолекс {(Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси)} 1976 1 5
Махрова Тамара Опыт сравнительной типологии мелодики русской и болгарской повествовательной фразы 1983 8 4
Махрова Тамара Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия 1988 13 4–5
Махрова Тамара О русских и болгарских интонационных конструкциях в сопоставлении 1977 2 6
Махрова Тамара Сопоставление текста и его перевода {(на материале русского и болгарского языков)} 1989 14 6
Махрова Тамара Библиография на трудовете на Галина Тагамлицка 1986 11 5
Махрова Тамара Особености на руската и българската интонация в зависимост от смисловата структура на изречението 1982 7 3
Машалова Елена Библиография на трудовете на Владимир Георгиев 2008 33 3
Мемова-Сюлейманова Хайрие Лексикални заемки в турския език от българския и от другите славянски езици 1981 6 3–5
Менкаджиева Виктория Загребска славистична школа 1980 5 2
Методиева Снежана Първи випуск румънска филология в Софийския университет 1989 14 6
Мечкова-Атанасова Здравка Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език 1992 17 1
Мечкова-Атанасова Здравка Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език 1987 12 3
Мечкова-Атанасова Здравка Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език 1992 17 4

Pages