Skip to content Skip to navigation

Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите

TitleКонференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsМишева, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
VolumeХ
Issue4
Pagination123–124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyМишева1985
Subscribe to Syndicate