Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Захариева  [Clear All Filters]
2013
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Захариева, Й., 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. In Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ. София: За буквите – О писменьхь, pp. 660–669.
2012
Захариева, Й., 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. In Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012. Велико Търново: Знак '94, pp. 175–182.
2011
Георгиева, С., 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. In С. Калдиева-Захариева et al., eds. Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 155–162.
1997
Захариева, Й., 1997. Библиография на Корнелия Илиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(2), pp.130–135.
1990
Захариева, М. & Ташевска, С., 1990. Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.115–117.
Subscribe to Syndicate