Skip to content Skip to navigation

Седми световен конгрес по приложна лингвистика

TitleСедми световен конгрес по приложна лингвистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsИлиева-Балтова, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue5
Pagination123–126
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyИлиева-Балтова1985
Subscribe to Syndicate