Skip to content Skip to navigation

30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Title30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsИванова, Д
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume33
Issue2
Pagination125–126
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyИванова2008
Subscribe to Syndicate