Skip to content Skip to navigation

Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново

TitleСедма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsЙорданска, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue3
Pagination116–118
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЙорданска1986
Subscribe to Syndicate