Skip to content Skip to navigation

Година XIV / 2008, книга 2-3

Лайпцигската лингвистика през втората половина на 19-ия  – началото на 20-ия век и нейноо значение за българското езикознание – Хилмар Валтер / 5 – 12

Катедрата по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски" – история и настояще – Владислав Миланов / 13 – 16

За отговорността пред родния език – Василка Радева / 17 – 22

Езикова култура

Правописни правила при новите сложни думи и съставни наименования – Владко Мурдаров / 23 – 26

Структура на писмения текст в ученическата и студентската писмена практика – Антония Замбова / 27 – 35

Преводът – мисията невъзможна, локализацията – мисията възможна (някои мисли, породени от статията „За сигмите“ на И. Златанов и П. Легурска) – Иво Панчев / 36 – 37

Българското словно богатство

Омасиологична и словообразувателна характеристика и разпространение на термини за „годеж“ в българския език – Христо Холиолчев / 38 – 46

Защо „небостъргач“ (За историята на образа в няколко думи от американския английски език) – Димитър Л. Андрейчин / 47 – 52

Към употребата на фразеологизми в българския език – Ива Филимонова / 53 – 58

Лексика от професионалния говор на габровските ковачи от XVIII – XIX век – Ангел Ил. Ангелов / 59 – 63

Българският език и неговите диалекти

Специфична гласна в девесилския говор – Ружа Маринска / 64 – 67

Представяме

Стойко Стойков. Избрани езиковедски трудове. Съст. В. Радева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2008, 444 с. – Георги Колев / 68 – 69

Максим Сл. Младенов. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. Съст. О. Младенова, Д. Младенова, Г. Колев. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2008, 874 с. – Владислав Миланов / 70 – 71

Сборник с избрани статии на Максим Сл. Младенов, представен на XIV конгрес на славистите в Охрид (10-16 септември 2008) – Олга М. Младенова / 72 – 73

Нов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.) – Марияна Витанова / 74 – 77

Владко Мурдаров. Биобиблиограгия по случай 60-годишнината му. Съст. Ефросина Ангелова-Пенкова. Науч. ред. Цветанка Панчева. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, 198 с. и 7 с. снимки – Марта Кърпачева / 78 – 82

Нови учебни помагала по български език за чужденци – Надежда МихайловаВладислав Миланов / 81 – 82

Хроника

Светлана Михайловна Толстая на 70 години – Мария Китанова / 83 – 85

XIV международен конгрес на славистите в Охрид (10-16.09.2008) – Красимира Колева / 86 – 88

46-и летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти – Мирена Пацева / 89 – 94

Български език за чужденци (щрихи към Летния семинар по българистика) – Илка Любенова / 95 – 99

Професор Хилмар Валтер – почетен доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Гергана Дачева / 99 – 101

Проблеми на устната комуникация – VIII национална научна конференция (Велико Търново, 5 – 6 юни 2008) – Надежда Михайлова-Сталянова / 102 – 103

Година: 
2008
Том: 
14
Книжка: 
2-3