Skip to content Skip to navigation

Година XII / 2006, книга 2–3

Христо Холиолчев на 75 години – Боряна Велчева / 5–8

 

Езиковедска българистика

Специфика на българската фонетика – Ирена Савицка / 9–13

За синхронните изследвания в Полша – Виолета Косеска-Тошева / 14–17

Nomina agentis – значение и функция в текста – Юлия Балтова / 18–22

По въпроса за „двустранността〞на словообразувателните афикси – Цветанка Аврамова / 23–29

За един нов модел с формант анти- в българския книжовен език – Цветелина Георгиева / 30–34

 

Езикова култура

Няколко думи за някои думи – Борис Парашкевов / 35–41

Към въпроса за заетите думи и тяхната употреба – Василка Радева / 42–45

Между може и трябваВладко Мурдаров / 46–49

Абревиация и нормативност в съвременния български книжовен език – Лилия Крумова–Цветкова, Мария Чоролеева / 50–55

 

Българският език и неговите диалекти

Ерова епентеза в българските диалекти – Тодор Бояджиев / 56–63

Лексикални връзки на самоковския говор в другите български диалекти – Донка Вакарелска-Чобанска / 64–69

Произход на една диалектна дума: изп̀авам – Тодор Ат. Тодоров / 70–71

Бележки върху изразяването на притежание в белоградчишкия говор – Владимир Жобов / 72–74

Една фонетично-лексикална изоглоса в българския език – патлиџж̀анпатлъџ̀ан, патлаџ̀ан 'патладжан', 'домат' – Дарина Младенова / 75–83

Някои особености при употребата на падежни форми в южнородопските български говори – Георги Митринов / 84–91

Зима (ми) е / мрази (ми) – ареална характеристика – Георги Колев / 92–95

 

Етнокултура и реч

Названията на съдбата в български и немски език – Неда Павлова / 96–104

Разбиранията за добро и зло като лингвокултурни концепти, отразени в българските и руските пословици – Иво Панчев / 105–109

Направи добро ... – Сабина Павлова / 110–113

Пожеланията като израз на национална култура на българи и руси – Иванка Васева / 114–117

Призрачната еклезиономия в Средните Родопи – Тодор Балкански / 118–120

 

Из историята на българския език

Якоб Грим и Grammaik der bulgarische Sprache von A. und D. Kzriak Cankof (1852). Предварителни бележки – Кирил Костов / 121–125

Две редки думи със значение 'мързелив' – Андрей Бояджиев / 126–128

„Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език〞. Помагало за студенти, ч. III. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски〞, 2003, 220 с. – Елена Георгиева / 129–131

Из историческия развой на да-формите – Владислав Миланов / 132–136

Година: 
2006
Том: 
12
Книжка: 
2-3