Skip to content Skip to navigation

Година VII / 2001, книга 3

Професор Тодор Бояджиев на седемдесет години – Владимир Жобов, Георги Колев / 7–8

За българския език и за езиковата култура – Тодор Бояджиев / 9–13

 

Българският език и неговите диалекти

Следи от бройни системи, различни от десетичната, в българските диалекти – Марияна Витанова / 14–17

Форми за сегашно време на спомагателния глагол съм в говора на с. Зарово, Солунско – Славка Керемедчиева / 18–19

Лексикална и словообразувателна характеристика на имената на забрадкатаЗоя Барболова / 20–26

Наблюдения върху антропонимичната система на с. Градец, Видинско – Митко Лачев / 27–30

 

Етнокултура и реч

Прилагането на когнитивна матрица при съставянето на етнолингвистичен речник – Палмира Легурска / 31–35

За някои фитоними в българския език – Неда Павлова / 36–39

 

Език и реч

Редуплицирани формации на българската разговорна реч – Пенка Баракова / 40–44

 

Из историята на българския език

Езикът на Васил Левски и карловският говор – Маргарита Симеонова / 45–50

 

Език и стил

Първи кълнове на любовта в детското сърце – Константин Попов / 51–55

За Хайтов и неговите герои („Дервишово семе“ – размисли) – Бисерка Милушева / 56–57

 

Имена в българската наука

Проникновен изследовател на родопските говори (95 години от рождението на доц. Стайко Кабасанов) 1906–1998 – Елена Меракова / 58–60

Година: 
2001
Том: 
7
Книжка: 
3