Skip to content Skip to navigation

Година IV / 1998, кн. 3–4

Стефан Илчев и неговата светая светих – словото българско (по повод 100 години от рождението му). – Веса Кювлиева / 7-11

 

Актуални страници

Лексикален ситнеж или „биография“ на български и чужди думи – Стефан Илчев / 12–15

Българската възрожденска книга в Русия – Григорий К. Венедиктов / 16–20

 

Езикова култура

Фразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове – Антония Замбова / 21–27

Пак за езика на вестниците – Йовка Тишева / 27–29

 

Българският език в училище

„Времепространството“, металитературата и кандидат-студентите – Стефка Фетваджиева, Антония Замбова / 30–31

Изпит и обществена отговорност – Нели Недялкова / 32–34

 

Из историята на българския език

Няколко имена в лексиката на Номоканона – Марияна Цибранска / 35–37

 

Език и реч

Първият самостоятелен рецитал у нас – Русин Русинов / 38–39

Прекрасната сценична реч на Адриана Будевска – Русин Русинов / 39–40

 

Представяме

Задачи и текстове по български език за завършено основно образование (8 клас на СОУ) – помагало за обучение по български език на текстово равнище – Росица Пенкова / 41–42

Нов учебник по български език за чуждоезиково обучение – Радка Влахова / 42–43

Един труд – постижение на българската и корейската прагматика – Мая Байрямова / 43–45

 

Хроника

Григорий Куприянович Венедиктов – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Тодор Бояджиев / 46–47

Лексикографски и лексиколожки четения '98 – Анна Липовска, Надежда Делева / 48–50

Пета научна сесия по проблемите на българската разговорна реч – Йовка Тишева / 50–51

Традиционни четения на Катедрата по кирилометодиевистика – Татяна Лекова / 52–57

Година: 
1998
Том: 
4
Книжка: 
3–4