Skip to content Skip to navigation

За авторите

Научните статии да не превишават 10 стандартни машинописни страници, не повече от 27 000 знака.

Шрифт на основния текст: Times New Roman; 12 пункта, единична разредка.

Заглавието се изписва с големи букви, разположени по средата (получер), а под текста с малки букви без съкращения – името, фамилията и работното място на автора.

В началото на статията се представя кратка анотация за проблематиката на статията на английски, френски или немски език (не повече от 6 реда). След нея на отделен ред се дават ключовите думи на същия език. Големината на шрифта за анотацията и ключовите думи – 10 пункта.

Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двуеточие, страница) се да в кръгли скоби (Караулов: 1999: 43). Ако е сборник, се дава фамилията на редактора, годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).

Бележките се събират в края преди библиографията.

БИБЛИОГРАФИЯТА се дава в кря на статията. Авторите се подреждат по азбучен ред без номериране. Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник – фамилия на редактора), година на издаване (и двете в получер), двоеточие, инициали и амилия на автора, заглавие на текста (курсив), място на издаване, издателство и годината. Ако е цитирана статия, заглавието се дава в нормален шрифт, след него се дват заглавието на списанието или книгата (Курсив), мястото на издаване, след което се посочват страниците на статията. Ако е вестник, се слагат две наклонени черти и се посочват заглавието, годината, броят (пише се №), датата и страниците. При електронните източници първо се дава годината на публикуване (ако е посочена), след това датата на излизане на сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби.

При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слагат букви a, b, c, напр.,

БИБЛИОГРАФИЯ

Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. Москва: ИРЯ РАН, 1999.
Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. Под ред. Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.
Станкова, Харлакова 1991: Stankova, E., I. Harlacova. English idioms. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1991.
Шепърд 1998: Sheppard. L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999 <http://www.urbanext.uiuc.edu/news/news980413g.html>.
Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. В: Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998, 289–315.

Ако статията е във вестник или списание, вместо В: се слагат две наклонени черти –
... // Литературен глас, V, № 161, 24. IX. 1932, с. 4

... // Литературна мисъл, X, № 3, 35–47