Skip to content Skip to navigation

Година III / 1997, книга 1–2

Седемдесетгодишен юбилей на професор Христо Първев – Петър Пашов / 7–10

Надежди и безнадеждия за 24 май – Христо Първев / 11–15

Въпроси на българската езикова ситуация и нормата на книжовния език – Венче Попова, Руселина Ницолова / 16–22

Прилагателни с наставка -ет? – Тодор Бояджиев / 23–24

Защо ч и ц се срещат по-често от дж и дзВладимир Жобов / 25–26

За един динамичен синтактичен модел – Йовка Тишева / 27–29

За видовете сложни изречения в сборника Ако можеха да говорят от Йордан Йовков – Добринка Пенкова / 30–34

Как носителите на българския език оценяват думите като чужди или като родни – Боряна Григорова / 35–37

 

Из историята на българския книжовен език

Славянобългарски период в историята на българския книжовен език – Боян Вълчев / 38–42

Два езиковедски термина в новобългарски дамаскини от XVII век – Боряна Велчева / 43

Първите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век – Иванка Николова / 43–46

 

Езикова култура

Новинарска и комуникативна стратегия на съвременния български популярен печат – Антония Замбова / 47–50

Креирам, килър, кастинг или? – Радка Влахова / 50–51

Особено „съгласуване“ в някои определителни съчетания – Василка Радева / 51–53

 

Етнокултура и реч

За един народноправен обичай и неговото названия – Неда Павлова / 54–56

Баба Марта – Иля Златанов, Палмира Легурска / 56–57

 

Българският език и неговите диалекти

Един български говор от Албания – Милка Харизанова / 58–61

 

Хроника

Признание за професор доктор Йежи Русек – Лидия Куева, Калина Бахнева / 62–63

Година: 
1997
Том: 
3
Книжка: 
1–2