Skip to content Skip to navigation

Година XIII / 2007, книга 1

Университетът – Валери Стефанов / 5–10

Централноевропейската гледна точка за българското езикознание в миналото и настоящето – Хелмут Шалер / 11–16

 

Езиковедска българистика

Семантичната роля ефектор при глаголите за движение – Петя Несторова / 17–23

Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език – Надежда Михайлова-Сталянова, Елена Крейчова / 24–29

 

Езикова култура

По повод на едни писма без отговор – Хилмар Валтер / 30–38

Колебания и грешки в изговора и съгласуването на числителни имена – Петър Пашов / 39–46

 

Език и общество

За вежливостта от историческа перпектива – Олга М. Младенова / 47–66

Европа, глобални комуникации и „Булглиш“. Влияние на английския език върху българския в началото на XXI век – Дейвид Мосъп / 67–73

Асоциативност и реклама – Снежина Карагьозова / 74–77

 

Българско словно богатство

Български роднински названия с кор.-осн. нан-/нан'- // нен-нен'-. Значения и разспространение – Христо Холиолчев / 78–93

Наименования за луд човек в българския език – Анатол Анчев / 94–109

 

Имена в българската наука

Изследователят на родопските говори Емил Субашев на 65 години – Георги Митринов / 110–112

 

Представяме

Ранен български принос към изследване на индивидуалните вариации в онтогенеза – Юлияна Стоянова / 113–121

Евгения Троева-Григорова. Демоните на Родопите. Изд. IMIR. София, 2003 – Неда Павлова / 122–124

 

Хроника

Професор Хелмут-Вилхем Шалер – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Радка Влахова / 125–126

С грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език – Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова / 127–130

Година: 
2007
Том: 
13
Книжка: 
1