Skip to content Skip to navigation

Лято-Зима 2007

 

Статии

 

Татяна Ангелова. Особености на текста за състезателния изпит по български език
Стойка Кайракова. България между Изтока и Запада. Съвременни аспекти на образованието по литература в българското училище
Анета Димитрова. Езикът на оригинала или как авторовият избор предхожда преводаческия (поглед върху езика и стила на византийската агиография)
Димитър Пеев. Заглавката на Григорий, презвитер мних на всички църковници на българските църкви, и Именникът на българските ханове
Мария Калиновa, Камелия Спасова. Презареждане на тавтологията

 

Рецензии и обзори

Явор Милтенов. Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция. (Андрей Бояджиев)

 

Съдържание на книги и периодика

Сборници на Факултета по славянски филологии

Как с думи се правят светове
Политики на различието, езици на близостта

Славистика и общество

Дoклади от други конференции

Многократните преводи в Южнославянското средновековие. / Mehrfachübersetzungen im südslavischen Mittelalter

Сборници в чест на отделни учени

Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Йордан Пенчев

Acta Palaeoslavica. Vol. 2. (In honorem Angelinae Minčeva)
Сборник в чест на проф. Климентина Иванова, Старобългарска литература, кн. 33-34

Тотоманова, Анна-Мария , Татяна Славова, eds. Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-корепондент и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005.

Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева

Диалог и духовност. Том. I. Сборник в чест на Румяна Златанова

По слѣдоу оучителю. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Пеньо Пенев.

 

Diachronica

Русская литература, 1, 2007

Славяноведение, 1, 2007

Старобългарска литература 33-34 (вж. по-горе)

Труды Отдела древнерусской литературы, 57, 2006

Germanoslavica 1-2, 2006

Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1-4, 2006

Palaeoslavica, XIV, 2006

Russian Linguistics, 30, 2006

Scripta et e-Scripta, 3-4, 2006

Slavia, 75, 2006

Slovo, 54-55, 2004-2005, Zagreb, 2006

Рубрика: