Skip to content Skip to navigation

Защо се появява това списание?

Електронното публикуване променя начините, по които се развиват литературният и лингвистичният анализ. То е на път да промени и славистиката. Новото средство създава нови предизвикателства, но и предполага нови методи за работа, начини на четене и преосмисляне на източниците.

Littera et Lingua е електронно списание в областта на хуманитаристиката, което публикува текстове, преставляващи интерес за българската и международната общност на славистите, филолозите, библиотечните работници. Нашата цел е да способстваме за електронното публикуване на Вашите изследвания както в областта на славистиката, така и в други гранични научни зони, като предлагаме още една възможност за споделяне и обсъждане на съществуващите и нововъзникващи мнения, за издаване на извори и анализи, за представяне на анотации и обзори на книги, списания, дисертации ...

Littera et Lingua е замислено като експериментална зона за нови e-издателски идеи и ние сме готови да посрещнем всички проблеми на електронното публикуване. Надяваме се да се справим с тях и да споделим успехите с вас, нашите читатели. Присъединете се към нас, четете Littera et Lingua, представете мненията и идеите си. Бихме искали това списание да бъде наистина полезно за общността на славистите електронно поле.

В тази посока са и следващите идеи, чието формулиране ни дава основание и ни убеждава в необходимостта да започнем работата си над това електронно списание. Ще се опитаме да дадем възможност на членовете на Факултета по славянски филологии на Софийския университет, към който принадлежим, да достигнат до своята аудитория от студенти, сегашни, бивши и бъдещи чрез Интернет. Бихме желали да създадем и постоянен електронен форум за филологическата общност. Така идеята за Littera et Lingua за нас е свързана с европейската и глобална идея за обучение през целия живот. Бившите възпитаници на Софийския университет ще получат още едно средство да повишат, разширят и издигнат на съвременно ниво знанията и квалификацията си. В този смисъл нашето e-списание ще подкрепя стремежа за запазване и умножаване на интелектуалния капитал на университетската общност в България.

И съхранявайки нотката патетика, бихме добавили следното

Верую

Littera et Lingua няма да се появи в книжна форма ... никога.