Skip to content Skip to navigation

Политики на различието, езици на близостта.

Политики на различието, езици на близостта. Редактори: Валери Стефанов, Йовка Тишева, Ренета Божанкова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006. 540 с.

Съдържание / Content

 • Хубенова, Цвета. Дилтай – херменевтика, история, емпатия, различие. 9-23
 • Василева-Карагьозова, Светлана. Барокови реминисценции в българската поезия. 24-41
 • Шумкова, Лора. “Българи от старо време” и “Чичовци” - близости и отдалечавания. 42-55
 • Лукова, Калина. Приказката за прилепа и гълъбицата, или еротичните идентификации на Антон Страшимиров. 56-67
 • Иванова, Галина. Мотивът за юначеството в сборника “Ръж” на Ангел Каралийчев (Опит за извеждане в съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”). 68-87
 • Костова-Панайотова, Магдалена. Черти към балканския образ на чужденеца. Участта Вавилон (Върху три творби от Гърция, Сърбия, Македония от края на XX век). 88-95
 • Паскалева, Златка. Готически елементи в романа на Антон Дончев “Време разделно”. 96-115
 • Ангелова-Дамянова, София. Българският исторически роман и жените авторки. 116-127
 • Михайлов, Петър. “Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век. 128-145
 • Камбуров, Димитър. (С)Вещите на Далчев. 146-153
 • Иванов, Иванов. Постмодерното в романа “Японецът и потокът” на Златомир Златанов. 154-156
 • Горчева, Мая. Романът дневник в новата българска литература и мимикриите на авторството. 157-165
 • Ефтимов, Йордан. Плагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние. 166-177
 • Радулова, Надежда. Колонията срещу канона: Джиин Рис чете Джейн Еър. 178-186
 • Стоянова, Надежда. “Бесове”-поетиката. 187-208
 • Михайлов, Калин. Античната трагедия и филмът на М. Гибсън “Страстите Христови”. 209-218
 • Ковачева, Диляна. Двете Испании в творчеството на Димитър Димов. 219-227
 • Маринкова-Пантева, Татяна. “Аз и другият” в испанския посмодернистичен роман. 228-236
 • Андреева, Яна. Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект. 237-247
 • Вачева, Албена. Езикът на културните стереотипи. Партийната пропаганда. 248-266
 • Георгиев, Тодор. Сюрреалистичният език – риторика на и срещу тоталитаризма. 267-280
 • Арнаудова, Светлана. Мигрантската литература в Германия – език на близостта и на една нова идентичност. 281-290
 • Христова, Наталия. Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко. 291-300
 • Александрова, Розалия. Есето – между знака и интуицията. 301-323
 • Влахова, Радка. “Езикът и речта – от “Алефът” до “Градината с разклоняващите се пътеки”. 324-329
 • Баракова, Пенка. Освободеният дух на предлога. 330-336
 • Гаравалова, Илияна. Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език. 337-348
 • Петрова, Галина. За синтактичната реализация на експериентора като непряко допълнение. 349-354
 • Алексова, Красимира. Омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система. 355-370
 • Sonenhauser, Barbara. Intraterminal Aspekt. 371-383
 • Атанасова, Атанаска. Опозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език. 384-393
 • Плачкова, Татяна. Опит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции. 394-404
 • Атанасов, Атанас. Безличните предикати “има”, “няма” в съвременния български език. 405-411
 • Велкова, Йорданка. Към проблема за безличността при страдателните конструкции. 412-426
 • Тодорова, Таня. Дискусията за народна говорна основа на българския книжовен език в сп. “Български книжици” (1858-1862). 427-435
 • Кънчева, Павлина. Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София. 436-446
 • Янков, Лъчезар. Езикови изрази на ежедневното съзнание. 447-455
 • Сотиров, Петър. От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс). 456-464
 • Ефтимова, Андреана. Неспонтанната реч на спортните коментатори. 465-474
 • Ангелова, Татяна. Прагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9.-12. клас. 475-493
 • Коджабашева, Катя. Некоторые особености модальной категории возможности в филологическом научном тексте в русском и болгарском языках. 494-505
 • Розова, Надежда. Към въпроса за имперфекта в съвременния книжовен хинди. 506-516
 • Пацева, Мирена. Щрихи към древноиндийското разбиране за езика. 517-527
 • Тодорова-Маринова, Валентина. За някои структурно-семантични особености на пословиците в хинди и в българския език. 528-540.

Автори / Authors

 • Александрова, Розалия. Есето – между знака и интуицията. 301-323
 • Алексова, Красимира. Омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система. 355-370
 • Ангелова-Дамянова, София. Българският исторически роман и жените авторки. 116-127
 • Ангелова, Татяна. Прагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9.-12. клас. 475-493
 • Андреева, Яна. Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект. 237-247
 • Арнаудова, Светлана. Мигрантската литература в Германия – език на близостта и на една нова идентичност. 281-290
 • Атанасов, Атанас. Безличните предикати “има”, “няма” в съвременния български език. 405-411
 • Атанасова, Атанаска. Опозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език. 384-393
 • Баракова, Пенка. Освободеният дух на предлога. 330-336
 • Василева-Карагьозова, Светлана. Барокови реминисценции в българската поезия. 24-41
 • Вачева, Албена. Езикът на културните стереотипи. Партийната пропаганда. 248-266
 • Велкова, Йорданка. Към проблема за безличността при страдателните конструкции. 412-426
 • Влахова, Радка. “Езикът и речта – от “Алефът” до “Градината с разклоняващите се пътеки”. 324-329
 • Гаравалова, Илияна. Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език. 337-348
 • Георгиев, Тодор. Сюрреалистичният език – риторика на и срещу тоталитаризма. 267-280
 • Горчева, Мая. Романът дневник в новата българска литература и мимикриите на авторството. 157-165
 • Ефтимов, Йордан. Плагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние. 166-177
 • Ефтимова, Андреана. Неспонтанната реч на спортните коментатори. 465-474
 • Иванов, Иванов. Постмодерното в романа “Японецът и потокът” на Златомир Златанов. 154-156
 • Иванова, Галина. Мотивът за юначеството в сборника “Ръж” на Ангел Каралийчев (Опит за извеждане в съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”). 68-87
 • Камбуров, Димитър. (С)Вещите на Далчев. 146-153
 • Ковачева, Диляна. Двете Испании в творчеството на Димитър Димов. 219-227
 • Коджабашева, Катя. Некоторые особености модальной категории возможности в филологическом научном тексте в русском и болгарском языках. 494-505
 • Костова-Панайотова, Магдалена. Черти към балканския образ на чужденеца. Участта Вавилон (Върху три творби от Гърция, Сърбия, Македония от края на XX век). 88-95
 • Кънчева, Павлина. Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София. 436-446
 • Лукова, Калина. Приказката за прилепа и гълъбицата, или еротичните идентификации на Антон Страшимиров. 56-67
 • Маринкова-Пантева, Татяна. “Аз и другият” в испанския посмодернистичен роман. 228-236
 • Михайлов, Калин. Античната трагедия и филмът на М. Гибсън “Страстите Христови”. 209-218
 • Михайлов, Петър. “Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век. 128-145
 • Паскалева, Златка. Готически елементи в романа на Антон Дончев “Време разделно”. 96-115
 • Пацева, Мирена. Щрихи към древноиндийското разбиране за езика. 517-527
 • Петрова, Галина. За синтактичната реализация на експериентора като непряко допълнение. 349-354
 • Плачкова, Татяна. Опит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции. 394-404
 • Радулова, Надежда. Колонията срещу канона: Джиин Рис чете Джейн Еър. 178-186
 • Розова, Надежда. Към въпроса за имперфекта в съвременния книжовен хинди. 506-516
 • Сотиров, Петър. От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс). 456-464
 • Стоянова, Надежда. “Бесове”-поетиката. 187-208
 • Тодорова-Маринова, Валентина. За някои структурно-семантични особености на пословиците в хинди и в българския език. 528-540.
 • Тодорова, Таня. Дискусията за народна говорна основа на българския книжовен език в сп. “Български книжици” (1858-1862). 427-435
 • Христова, Наталия. Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко. 291-300
 • Хубенова, Цвета. Дилтай – херменевтика, история, емпатия, различие. 9-23
 • Шумкова, Лора. “Българи от старо време” и “Чичовци” - близости и отдалечавания. 42-55
 • Янков, Лъчезар. Езикови изрази на ежедневното съзнание. 447-455
 • Sonenhauser, Barbara. Intraterminal Aspekt. 371-383