Skip to content Skip to navigation

Указания за авторите в Littera et Lingua

Съдържаниe

Littera et Lingua публикува статии, научни съобщения, обзори на книги, описания на проекти, рецензии, информация от полето на хуманитаристиката, с особен акцент върху българистиката, славистиката и балканистиката, включително и на образователните им аспекти. Публикуваните текстове са от широк интерес за всички, които се занимават с проблемите в тези области или се интересуват от тях .

Специално за студенти

Littera et Lingua представя също и статии и научни разработкина студентиa от всички степени на висшето образование – бакалаври, магистри и докторанти. Такива статии трябва да бъдат съпътствани от писмена препоръка от преподавател в съответната област.

Езици на списанието

Littera et Lingua се списва на всички славянски езици, на aнглийски, немски и френски. Отговорността за правилност и уместност на изказа е изцяло на автора.

Размер на материалите

Вашият текст не би трябвало да надвишава 40 стандартни страници (около 72 000 знака), включително бележките, цитираната литература и приложенията.

Споразумение между автор и редакция

Преди да представите материала е нужно да попълните един формуляр и да го изпратите на електронната поща на списанието. Бланката на формуляра се помества в Portable document формат и може да бъде разгледана, попълнена и запазена от тук:

Споразумение с авторите

След като получи Вашия вариант редакторите ще Ви изпратят окончателния документ, който регламентира правните отношения между автор и издател.

Начини за предоставяне на материали в списанието

1. Чрез интернет интерфейс

За да поместите Вашия текст в Littera et Lingua, изберете Вход/Регистрация, въведете Вашите данни и от лявата страна ще се появи User menu. От тук нататък ще можете да предлагате материали за публикация. Ако нямате регистрация, попълнете полетата (всички са задължителни) и натиснете "Регистрирайте се". Ще получите известие на Вашия електронен адрес. За предпочитане е да използвате институционалния си електронен адрес. Веднъж регистрирани, ще можете да напишете своя материал директно в интернет-базирания интерфейс на списанието. Администраторът на сайта ще получи Вашата заявка и ще Ви отговори до няколко дена.

2. Чрез изпращане по пощата

Редакцията приема материали по електронната поща, написани във форматите на MS Word (с разширения на файловете *.doc, *.docx, *.rtf) и OpenOffice / LibreOffice (с разширение *.odt).

Оформяне на публикацията

Моля, придържайте се към следните изисквания за публикуването на Вашия материал в Littera et Lingua:

 • Заглавие (заглавка 1/ Heading 1);
 • име на автора;
 • принадлежност към институция (учреждение, град, страна);
 • резюме;
 • ключови думи;
 • текст;
 • бележки;
 • цитирана литература;
 • информация за автора;
 • приложения.

Резюме

Дължината на резюмето следва да бъде от абзац, не по-голям от 1/3 страница в А4 формат, единична разредка. Текстът на резюмето се представя на два езика. Първият е на езика на публикацията, а вторият – на един от другите официални езици на списанието. Рецензиите и кратките информации не е необходимо да бъдат придружавани от резюме.

Ключови думи

Ключовите думи към статията следва да се предоставят на два езика. Принципът е същият, както при резюметата. Сведете, по възможност, ключовите думи до десетина на брой.

Общи стилови особености

Общите изисквания за оформянето на материалите почиват почти изцяло на същите правила, както Unified Stylesheet for Linguistics (http://linguistlist.org/pubs/tocs/ JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf) с някои особености, заети от Style sheet for Mouton journal (http://www.degruyter.com/staticfiles/pdfs/mouton_journal_stylesheet.pdf) и други, които са характерни за българската или славистичната практика.

Изисквания към текста

Авторски права

Ако прилагате чужди графики, карти, видео или аудио материали, уверете се, че имате право за това, като съгласувате тяхното публикуване с носителите на авторските права.

Вътрешни заглавия

Вътрешните заглавия следва да се придържат към структурата на материала. Първото подзаглавие трябва бъде оформено със Заглавка 2 (Heading 2), a неговото подзаглавие със Заглавка 3 (Heading 3) и така нататък, до най-малкото в структурата заглавие. Това ще позволи автоматично подреждане на съдържанието в началото на публикацията. Всички заглавията следва да са подравнени вляво. Ако номерирате заглавията, не започвайте с 0.

Шрифтове и кодировка

Използвайте само Unicode-базирани шрифтове. Това е особено важно за материали, които съдържат знаци от старобългарската кирилица, глаголица, старогръцки или други писмени системи. За справка със стандарта вижте http://www.unicode.org. За старата кирилица и глаголица това включва шрифт като Bukyvede, безплатен за некомерсиална употреба (можете да го изтеглите от тук: http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/BukyVede.htm). За старото гръцко писмо изберете някой шрифт от страницата на Thesaurus Linguae Graecae (http://www.tlg.uci.edu/help/UnicodeTest.php). Ако пишете директно с интернет редактора на списанието, то отворете някоя текстообработваща програма, напишете тези части с особени знаци, които не се срещат на обикновената клавиатура, и ги вмъкнете във Вашия интернет редактор. Това важи и за символите от Международната фонетична азбука (International Phonetic Alphabet - IPA). Интернет-базиран редактор за писане с тези символи може да използвате от http://weston.ruter.net/projects/ipa-chart/view/keyboard/. В случай на нужда, приложете файл във формат PDF (Portable Document Format) към Вашия материал.

Използвайте курсив (italic) за:

 • думи, фрази и изречения, употребени като езикови примери;
 • изрази на чужд език;
 • заглавия на книги, списания, вестници и документи;
 • първа употреба на термин, за който предлагате дискусия във Вашия материал;
 • подчертаване на дума или фраза в цитат (курсивът мой) или (подч. мое).

Избягвайте употребата на получер (bold) или подчертан (underline) стил.

Избягвайте употребата на главни и бити букви (small capitals) в текста, за да привлечете вниманието на читателя.

Езикови примери

Езиковите примери на два езика следва да се придържат към т. нар. Leipzig glossing rules (http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php. Например:

Mы с Марко поеха-л-и автобус-ом в Переделкино.

1PL COM Marko go-PST-PL bus-INS All Peredelkino.

we with Marko go-PST-PL bus-by to Peredelkino.

'Marko and I went to Perdelkino by bus.'

В този случай, взет от по-горе цитираната публикация, езикът на статията е английски. Ако статията е на друг език, то редове 2-4 следва да се преработят на съответния език

Транскрипция

При нужда от транскрипция, моля приложете схема на транскрипцията с подробно обяснение на значенията на символите.

Транслитерация

Избягвайте транслитерацията. Ако това се окаже невъзможно за Вас, приложете схемата на транслитерираните символи

Цитиране в статията

Цитирането в статията става по следния образец: (Фамилия Година) – за цялата цитирана публикация или (Фамилия Година: страница) – за отделни части от нея. Ако името на автора е споменато преди цитата, то може да цитирате така (Година: страница). При колективен труд, енциклопедия или сборник се цитира името на редактора / редакторите (вж. и „Цитирана литература“). Примери:

 • За един автор: (Якобсон 2000); За двама автори: (Jakobson, Waugh 1979);
 • За трима и повече автори: (Francis et al. 2000) или (Франсис и др. 2000), ако е на кирилица;
 • За няколко произведения на един и същи автор, публикувани в една година (Jakobson 1971a, 1971b);
 • За произведения от различни автори: (Кодов 1970; Петров, Кодов 1973);
 • За произведения на един и същи автор на различни езици: (Якобсон 2000; Jakobson 1971a). Забележете, че името на автора се изписва така, както е на съответния език, а не се предава на писмената система на езика, на която е написан материала;
 • За цитиране на цяла глава от книга: (Auer 2007: Ch. 3);
 • За цитиране на том и конкретна глава от тома: (Пенев 1976: I, гл. 3);
 • За фототипни преиздания без промяна: (Jagić 1954 [1879]);
 • За цитиране на последователни страници: (Hockett 1964: 140–145), а не (Hockett 1964: 140–5), т.е. следва да напишете пълната последователност на цитираните страници, без да употребявате изрази, като 140 и сл., 140 f., 140 and ff. и подобни;
 • Използвайте винаги пълната комбинация на име на автор и дата, а не изрази, като цит. съч., пак там, op. cit., loc. cit., ibid или други подобни.

Пространни цитати в статията

Кратките цитати (до 60 думи) се оформят с кавички, чиято употреба зависи от езика, на който е написан материалът (например за български: „цитат“).

По-дългите цитати се оформят като отделен абзац със задължително цитиране на източника.

Бележки

Разположение

Бележките следва да са разположени преди списъка с цитираната литература с последователна номерация с арабски цифри. При текстообработващите програми това понякога е трудно за постигане. В такъв случай, изберете бележките да се появяват в края на Вашия материал.

Бележки и цитирана литература

Бележките не са библиография или цитирана литература. Моля, не използвайте бележките за цитиране на автори и заглавия, освен по начина, описан по-горе в „Цитиране в статията“.

Списък на цитираната литература

 • Проверка на цитираните заглавия и автори.Преди да предадете Вашия материал, проверете дали всички автори и заглавия в материала са изброени в списъка на публикациите в края на Вашия текст и обратно.
 • Заглавие. Списъкът със споменатите библиографски посочки следва да носи наименованието „Цитирана литература“.
 • Цитирана литература и библиография. Моля, изброявайте само заглавия, които са споменати във Вашия материал. Библиографията е отделен жанр и следва да се представя като самостоятелна публикация, а не като част от Вашия материал.
 • Стилово оформяне. Оформяйте библиографските посочки и списъка с цитираната литература съгласно Journal Unified Style на Linguist List http://linguistlist.org/pubs/tocs/JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf.
 • Статии и отделни части от сборници. При цитиране на статия или глава от книга упоменете редактора на сборника или книгата. Пример:

  Младенов, Иван. 2004.Прагматизмът на Ч. Пърс и философията след края на големите системи. В: Цвете Лазова и Ясен Захариев (ред.), Иван Саръилиев.Усилието да узнаваш. София: НБУ. 68-88.

 • Автори. Моля, не използвайте тирета (-, –, —) или някаква друга форма за съкращение на автор с повече от една цитирана публикация при изготвяне на списъка с цитираната литература. Изписвайте винаги името на автора. Не използвайте изрази като „и др.“ или „et al.“ при изброяване на авторите. Прилагайте винаги пълния списък на авторите, дори те да са многобройни.
 • Редактори. Използвайте имената на редакторите при позоваване на енциклопедии, справочници или колективни сборници. В текста при цитиране на колективни трудове използвайте имената на редакторите за посочки. Например:

  В текста: (Петканова 2003);

  В списъка с цитирана литература: Петканова, Донка (ред.). 2003. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар.

 • Издателства. Моля, допълнете информацията за издателството, публикувало цитираната книга. Изключениe от това правило може да се прави само за книги, публикувани в стари времена, но не по-късно от средата на XX век. Тази информация е свързана с авторските и издателските права.
 • Съкращения на имена на списания, сборници, енциклопедии и конференции. Моля, не съкращавайте тези имена.
 • Страници. Предоставяйте пълна информация за страниците на цитираните от Вас материали от списания, сборници или вестници.
 • Подреждане. Подредете библиографията в азбучен ред по фамилия на автора, като всяка единица е отделен абзац. При повече от едно заглавие на един и същи автор следвайте възходящ хронологичен ред – от най-старата към най-новата публикация. Използвайте буквите а, б, в (съответно a, b, c) за разграничаване на повече от едно издание на автора от една и съща година.

Илюстрации и графични файлове

Ако имате илюстрации, то те трябва да бъдат в JPG, GIF или PNG формат. Тяхната резолюция не трябва да бъде по-висока от 300 dpi. Ако не можете да ги вмъкнете в самата статия, изпратете ги на редакторите като прикрепени файлове, като укажете точно от коя публикация са и на кое място в нея трябва да бъдат поставени. Моля, добавете към статията си и списък на илюстративния материал, ако такъв съществува.

Информация за автора

Към материала приложете също така справка за Вас самия/самата. Информацията трябва да е кратка (с размера на резюмето) и да включва:

 • Вашата академична позиция (в случай, че имате такава);
 • името на институцията, в която работите;
 • факултет, катедра (секция) или друго име на звеното в структурата в институцията, където работите;
 • информация за полето на Вашите интереси и области на основните Ви трудове;
 • електронна поща и интернет страница, ако имате такава.

Благодарности

Ако Вашата публикация е част от спонсориран проект и/или искате да изкажете специални благодарности някому, моля укажете това в отделна част, след основния текст на Вашия материал. Тази информация ще бъде включена като отделна бележка.

Редакционен процес

Изпратените материали се разглеждат от редакторите на Littera et Lingua, след което получавате електронно съобщение за решението на редколегията. Ако текстът е приет за издаване, преди публикуването му Вие ще получите предложения на редакторите и/или рецензентите за вероятни поправки, допълнения и съгласувания. В разстояние на две седмици авторите могат да изпратят на редакторите своите промени и предложения. След постигане на договореност относно окончателния вариант на текста, той се се представя в рамките на съответния брой на електронното списание.