Skip to content Skip to navigation

Кратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от началото на 1976 до м. юни 1977 г.

TitleКратък отчет за дейността на Групата за съпоставително изследване на българския език с други езици през периода от началото на 1976 до м. юни 1977 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsГочева, Е
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume2
Issue6
Pagination159–161
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГочева1977
Subscribe to Syndicate