Skip to content Skip to navigation

Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд

TitleПърви международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsГогова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue3
Pagination118–122
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГогова1986
Subscribe to Syndicate