Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 15 results:
Filters: Author is Данчев  [Clear All Filters]
1990
Данчев, А., 1990. Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.125–126.
1987
Данчев, А., 1987. Годишна конференция на англицистите във ФРГ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.126–127.
1985
Данчев, А., 1985. Societas Linguistica Europaеa. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.121–123.
Данчев, А., 1985. Петнадесети световен конгрес no ономастика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.124–125.
1984
Данчев, А., 1984. Два големи лингвистични форума в Познай. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.121–124.
Данчев, А., 1984. Съпоставителните изследвания в България (1944– 1984). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.5–20.
1982
Данчев, А., 1982. Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.74–75.
Данчев, А., 1982. Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.94–96.
1981
Данчев, А., 1981. Англицизмите в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.190–204.
1978
Данчев, А., 1978. По някои проблеми на контрастивната фонология (английски и български език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.21–34.
Данчев, А., 1978. Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.30–47.
1976
Данчев, А., 1976. За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.6–26.
Subscribe to Syndicate