Skip to content Skip to navigation

Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша

TitleСедемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsДанчев, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Issue4
Pagination94–96
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДанчев1982a
Subscribe to Syndicate