Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Дамянова  [Clear All Filters]
2011
Дамянова, А., 2011. Как българските ученици да постигнат по-убедителни резултати по четивна грамотност. In Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София: ЦКОКУО.
2005
Дамянова, И., 2005. Имажинизмът на Сергей Есенин. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 250-262.
Ангелова-Дамянова, С., 2005. Пространството на жените („Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 133-139.
1997
Кръстева, Ю., 1997. Времето на жените. In П. Дамянова et al., eds. Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, pp. 16-40.
1980
Дамянова, Д., 1980. Трети международен симпозиум на русистите по интерференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.78–79.
Subscribe to Syndicate