Skip to content Skip to navigation

Трети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка

TitleТрети международен симпозиум Теоретични проблеми на езиците от Азия и Африка
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsГогова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Issue3
Pagination134–136
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyГогова1984
Subscribe to Syndicate