Skip to content Skip to navigation

Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия

TitleМеждународна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsДанчев, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Issue6
Pagination74–75
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyДанчев1982
Subscribe to Syndicate