Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавиеsort ascending Година Volume Книжка
Кучера Карел Ярослав Порак 1986 11 1
Бъчваров Янко Ярослав Порак 1986 11 1
Иванчев Светомир Ян Петър (1931–1989) 1990 15 2
Филкова Пенка Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей 1993 18 3–4
Леков Иван Явна и „скрита“ глаголна съпоставителна проблематика на полския и българския език 1976 1 2
Воян Катажина Явление омонимии и сравнительное языкознание (на материале русского, польского и финского языков) 2004 29 1
Карпов Владимир Явление межъязыковой омонимии в условиях русско-болгарского билингвизма 1983 8 5
Иванчев Светомир Юрий С. Маслов (1914–1990) 1991 16 1
Куцаров Иван Юбилейната двадесет и пета лята славистична школа в Прага 1982 7 1–2
Павлова Сабина Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език 1993 18 2
Банова Савелина Юбилейна научна сесия в Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“ 1985 10 4
Стоименова Весела Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов 2006 31 3
Бъчваров Янко Юбилей на Института за чешки език 1986 11 3
Павлов Иван Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти 1979 4 1
Македонска Емилия Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2003 28 3
Камберова Райна Шести международен конгрес на украинистите 2006 31 2
Стаменова Албена Шести международен конгрес на украинистите 2006 31 2
Владова Илиана Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода 1987 12 3
Асенова Петя Шести българо-гръцки симпозиум 1992 17 4
Димитрова-Тодорова Лиляна Шеста общополска ономастична конференция 1988 13 4–5
Желязкова Татяна Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 1985 10 1
Джонова Марина Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч 2001 26 3
Федотов Александър Шеста международна конференция по тибетология 1992 17 6
Данчев Андрей Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки 1990 15 6
Мангачева Донка Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ 2009 34 3
Генчева-Декле Златка Шарл Жак Вейренк (1925–1985) 1986 11 5
Рачева Таня Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език 1984 9 2
Михайлова Стойка Членуването в българския и арабския език 1980 5 2
Карпов Владимир Числителните два, двама, две и техните съответствия в белоруския език 1979 4 2
Куцаров Иван Чешките и словашките преводни еквиваленти на българските конклузивни форми 1993 18 6
Трифонова Йорданка Чешки влияния в българската музикална терминология 1988 13 3
Виларова Маргарита Четвърти симпозиум за съпоставително изследване на белоруския и българския език в София 1986 11 3
Ницолова Pyceлина Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн 1980 5 2
Карастойчева Цветана Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика 1983 8 5
Стоянова Даниела Четвърти българо-румънски симпозиум в София: секция по езикознание 1986 11 2
Колева Красимира Четвърта национална младежка школа в Шумен 1990 15 2
Герганова Нина Четвърта научно-методическа конференция по въпросите на съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение 1982 7 5
Димитрова Стефана Четвърта лингвистична среща в Ополе 1992 17 6
Карастойчева Цветана Четвърта конференция по проблемите на сленга и аргото в Пълзен 1988 13 6
Бъчваров Янко Четвърта конференция по превод в Прага 1982 7 1–2
Вапорджиев Веселин Четвърта конференция по български език и литература 1985 10 1
Попова Силвия Четвърта конференция в Париж на Европейската асоциация за японистични изследвания 1986 11 3
Брезински Стефан Четвърта българо-полска конференция 1983 8 3
Байрямова Мая Честотата на въпросителните изречения в старобългарските текстове в сравнение с честотата на въпросителните изречения в съвременния български език и в другите славянски езици (по материали от художествената литература) 1980 5 6
Лашкова Лили Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия 1988 13 4–5
Банков Димитър Цикъл от лекции на Пол Зюмтор 1988 13 6
Хаджи Весна Хърватски и словенски език в контраст 2003 28 3
Христо Първев (1927–2007) 2007 32 2
Ников Мишел Хипотетична класификация на комуникативните видове на въпроса във френски и български език (Classification hypothétique des espèces communicatives des phrases interrogatives 1977 2 1–2
Бояджиев Борис Хипотаксис и адективация във френския и българския език 1984 9 6

Pages