Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Мангачева  [Clear All Filters]
2009
Мангачева, Д., 2009. Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), pp.157–158.
Subscribe to Syndicate