Skip to content Skip to navigation

Четвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика

TitleЧетвърти конгрес на бъл- гарските социолози: Секция по социолингвистика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsКарастойчева, Ц
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue5
Pagination126–127
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКарастойчева1983
Subscribe to Syndicate