Skip to content Skip to navigation

Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език

TitleЮбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsПавлова, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue2
Pagination115–117
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyПавлова1993
Subscribe to Syndicate